Electrocoin blog


20.04.2023. - vrijeme čitanja 7 min
Blog image

PRAVILA NAGRADNE IGRE “KUKUS KLAN CRYPTO FAN”

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) i odobrenja Ministarstva financija KLASA: UP/I-460-02/23-01/156, URBROJ: 513-07-21-01-23-3 od 18. travnja 2023.g. Electrocoin d.o.o. dana 19.04.2023. donosi i objavljuje sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “KUKUS KLAN CRYPTO FAN”

Priređivač Nagradne igre

Priređivač Nagradne igre je trgovačko društvo Electrocoin d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080893710, OIB: 45841695639 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu „Pravila“), objavljena na službenim web stranicama Priređivača (www.electrocoin/hr).

Svrha Nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u svrhu promocije usluga Priređivača.

Trajanje Nagradne igre

Nagradna igra se održava u razdoblju od 20.04.2023. s početkom u 12:00 sati do 15.06.2023. sa završetkom u 12:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Republike Hrvatske, starije od 16 (šesnaest) godina (dalje u tekstu: Sudionici), koji prihvate ova Pravila.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati: - zaposlenici Priređivača - osobe koje su izravno uključene u pripremu Nagradne igre i proglašenje dobitnika; - sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Nagradnu igru, kao ni uži članovi obitelji navedenih osoba.

Kako sudjelovati u Nagradnoj igri

U glazbenom spotu skupine KUKUS KLAN za pjesmu pod nazivom “Nemaš blage”, a koji je objavljen na YouTube platformi, dostupan putem poveznice https://www.youtube.com/watch?v=go64NEg8_PA, grafički je prikazan QR kod kojeg je moguće skenirati većinom smart mobilnih uređaja.

Priređivač ne preuzima odgovornost za neuspješno skeniranje QR koda uzrokovano nekompatibilnim mobilnim uređajem ili nekompatibilnom mobilnom aplikacijom ili bilo kakvim tehničkim poteškoćama prouzrokovanim radom platforme putem koje se pregledava glazbeni spot.

Uspješnim skeniranjem QR koda Sudionik se preusmjerava na jedinstveno web odredište platforme “TEKUNO” kreirano za potrebe ove Nagradne igre.

Da bi sudjelovao u Nagradnoj igri, Sudionik mora skenirati prethodno opisani QR kod i prijaviti se na TEKUNO platformu na jedan od ponuđenih načina koje TEKUNO platforma omogućava:

Prijava unosom valjane email adrese Prijava putem valjanog Google računa Prijava putem valjanog Facebook računa Prijava putem valjanog APPLE ID računa Prijava putem valjane NEAR wallet adrese.

Svakom Sudioniku koji uspješno obavi prijavu na TEKUNO platformu na opisan način dodijelit će se grafički NFT koji će mu se automatski pohraniti na njegov upravo kreirani TEKUNO profil. Sudionicima koji su prijavu izvršili na jedan od načina navedenih gore pod rednim brojevima 1 do 4, dodijeliti će se i adresa kriptovalutnog novčanika.

Nakon uspješnog kreiranja TEKUNO profila, a kako bi se Sudionika moglo kontaktirati u slučaju osvajanja Nagrade, Sudionik mora s vlastite adrese elektroničke pošte poslati jedan email s naslovom TOP KUKUS CRYPTO FAN na email adresu Priređivača; [email protected]

Slanje više prijava odnosno emailova s iste adrese elektroničke pošte smatrati će se, za potrebe izvlačenja, isključivo jednom prijavom.

Priređivač ne preuzima odgovornost za eventualnu neispravnost adresa elektroničke pošte Sudionika niti za ne dobivanje povratnih informacija od strane Sudionika pri kontaktiranju na adresu elektroničke pošte kojom se Sudionik prijavio na sudjelovanje u Nagradnoj igri.

Fond Nagrada Nagradne igre i preuzimanje Nagrada

Ukupni fond Nagradne igre iznosi 600 EUR.

Fond se dijeli na tri Nagrade: Nagrada u iznosu od 300 EUR u protuvrijednosti u kriptovaluti NEAR, sukladno tečaju važećem u trenutku isplate nagrade Nagrada u iznosu od 200 EUR u protuvrijednosti u kriptovaluti NEAR, sukladno tečaju važećem u trenutku isplate nagrade Nagrada u iznosu od 100 EUR u protuvrijednosti u kriptovaluti NEAR, sukladno tečaju važećem u trenutku isplate nagrade.

Važeći tečaj je onaj koji je dostupan na adresi https://bitcoin-mjenjacnica.hr/#exchange .

Nagrada u kriptovaluti NEAR će se dobitniku isplatiti u NEAR wallet kojim se prijavio na TEKUNO platformu ili koji mu je automatski dodijeljen ako je prijavu na TEKUNO platformu uspješno izvršio na način ranije opisan u ovim Pravilima, odmah a najkasnije u roku od 30 dana od objave dobitnika.

Dobitnike će Priređivač dodatno u roku od 8 dana od dana objave obavijestiti o nagradi na adresu elektroničke pošte koju su koristili za prijavu na TEKUNO platformu.

U slučaju potrebe Sudionik može zatražiti pomoć Priređivača u svrhu uputa za korištenje NEAR wallet-a tj. kripto novčanika.

S nagradom koja nije preuzeta u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) ) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10).

Sudionici nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade ili Nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagradu Priređivač ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Od preuzete Nagrade Dobitnik se obvezuje izvršiti makar jednu transakciju kupnje roba i/ili usluga na prodajnim mjestima partnera Priređivača.

Preuzimanjem Nagrade prestaju sve obveze Priređivača Nagradne igre prema Dobitnicama a Dobitnici odgovaraju za korištenje Nagrade u skladu s ovim Uvjetima.

Sudionici su odgovorni za sve troškove prouzročene sudjelovanjem i prijavom na Nagradnu igru.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisutstvo tročlane komisije dana 15.06.2023.g. u 13:00 sati, u poslovnim prostorijama Priređivača.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira prikupljenih adresa elektroničke pošte Sudionika (pomoću Google alata “ Google - Wheel of names”, https://wheelofnames.com/)

Izvlačenje dobitnika biti će dokumentirano u video obliku, te će se video izvlačenja objaviti na službenoj Facebook stranici Priređivača (https://www.facebook.com/electrocoin.hr), a o svemu će se sastaviti i zapisnik.

Ime dobitnika (to jest email adresa dobitnika) biti će objavljeno u okviru gore opisanog video zapisa na službenoj Facebook stranici Priređivača, a može biti objavljeno i na Instagram i LinkedIn profilu Priređivača te na „story“ slikovnoj objavi na Instagram profilu Priređivača kao i na službenim web stranicama Priređivača ( https://electrocoin.hr/ ).

Odluka o dobitnicima Nagradne igre je konačna. U slučaju da se prijava dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Uvjeti pod kojima se Nagradna igra može prekinuti

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice Priređivača. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Priređivač ima pravo otkazati nagradnu igru za vrijeme njena trajanja, isticanjem obavijesti o otkazu igre na web stranici Priređivača. U tom slučaju prestaju sve obveze Priređivača prema sudionicima, izuzev obveze da osobi koja je već osvojila nagradu (dobitniku) istu dodijeli sukladno ovim Pravilima.

Obrada osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovom Nagradnoj igri i prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionici pristaju i suglasni su da se, u slučaju dobitka Nagrade, njihovo ime, prezime, adresa, broj telefona, email adresa i slika mogu od strane Priređivača javno objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovitom i video materijalu.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač.

Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovu Nagradnu igru i prikupljanje njihovih osobnih podataka na e-mail: [email protected], uz naznaku Predmet: Nagradna igra KUKUS KLAN CRYPTO FAN.

Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke Sudionika (ime, prezime,adresa i broj telefona i e-mail adresa) isključivo u svrhu provođenja ove Nagradne igre.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici potvrđuju da su njihovi osobni podaci koje dostavljaju točni i istiniti.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 60 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Odgovornosti

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrade.

Priređivač ne odgovara za: - bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane Sudionika i zlouporabe sustava pri funkcioniranju Nagradne igre na štetu sudionika ili treće osobe; - (ne) funkcioniranje Interneta, i Internet stranice Priređivača, Facebook, Instagram ili LinkedIn stranice Priređivača i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog.

Rješavanje sporova

Svi sporovi u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenje ovog Nagradne igre, Sudionici i Priređivač će nastojati riješiti mirnim putem. Ukoliko se ne uspije spor riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Nedavne objave

Pridružite se webinaru “Freelancers - Knjigovodstvo - Kriptovalute”.

Pozivamo vas na Freelance Webinar pod nazivom “Freelancers - Knjigovodstvo - Kriptovalute”.

PRAVILA NAGRADNE IGRE “KUKUS KLAN CRYPTO FAN”

PRAVILA NAGRADNE IGRE “KUKUS KLAN CRYPTO FAN”

Uskršnji popusti za kripto plaćanja kod PayCek partnera

Bliži nam se Uskrs, stoga smo i mi odlučili širiti radosne vijesti! Priključite nam se u našoj posebnoj Uskršnjoj promociji i prelistajte naš novi Uskršnji katalog!